Ngày 16.09: Kính thánh Cornêliô và Cyprianô, tử đạoNgày 16.09: Kính thánh Cornêliô và Cyprianô, tử đạo

0 nhận xét :