Ngày 20.09: thánh Anrê Kim và Phao-lô Chung tử đạoNgày 20.09: thánh Anrê Kim và Phao-lô Chung tử đạo

0 nhận xét :