Ngày 27.09: kính thánh Vinh-sơn Phao-lôNgày 27.09: kính thánh Vinh-sơn Phao-lô

0 nhận xét :