Bài giảng của Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli (01-10-2017)Nguồn: WGPSG- Bài giàng của Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli trong Thánh lễ trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi tại Nguyện Đường Thánh Phao-lô , tỉnh dòng Sài Gòn, vào lúc 5g15 ngày 01-10-2017.

0 nhận xét :