Cha Vũ Thế Toàn - Vọng Thức - Bàn Luận Về Các Tổng Lãnh Thiên Thần.Cha Vũ Thế Toàn bàn luận về các tổng lãnh thiên Thần trong chương trình vọng thức.

0 nhận xét :