Giảng Lễ Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Phaolô Trần Hữu Dũng 07/10/2017“Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa” (Tv 129, 7) Giảng Lễ Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Phaolô Trần Hữu Dũng www.dcctvn.org 07/10/2017

0 nhận xét :