Lời Hằng Sống Thứ Hai 23.10.2017: GIÀU CÓ TRƯỚC MẶT CHÚA
Lời Hằng Sống

Thứ Hai 23.10.2017
Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT

0 nhận xét :