Lời Hằng Sống Thứ Năm 05.10.2017: XÂY DỰNG VƯƠNG QUỐC CỦA THIÊN CHÚALời Hằng Sống Thứ Năm 05.10.2017 Linh mục Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Nhứt, O.P

0 nhận xét :