Lời Hằng Sống Chúa Nhật 22.10.2017: CỦA THIÊN CHÚA, TRẢ VỀ THIÊN CHÚALời Hằng Sống Chúa Nhật 22.10.2017 Linh mục Giuse Hồ Đắc Tâm, DCCT CỦA THIÊN CHÚA, TRẢ VỀ THIÊN CHÚA

0 nhận xét :