Lời Hằng Sống Thứ Ba 10.10.2017: LÀM CHỌN LỰALời Hằng Sống Thứ Ba 10.10.2017 Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh , DCCT

0 nhận xét :