Lời Hằng Sống Thứ Ba 24.10.2017: NHỮNG NGƯỜI ĐỢI CHỦLời Hằng Sống Thứ Ba 24.10.2017 Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT

0 nhận xét :