Lời Hằng Sống Thứ Ba 31.10.2017: NƯỚC TRỜI CỦA TĂNG TRƯỞNG BIẾN ĐỔILời Hằng Sống Thứ Ba 31.10.2017 Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT

0 nhận xét :