Lời Hằng Sống Thứ Bảy 07.10.2017: LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔILời Hằng Sống Thứ Bảy 07.10.2017 Linh mục Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Nhứt, O.P

0 nhận xét :