Lời Hằng Sống Thứ Bảy 28.10.2017: BỎ 'ĐẢNG' THEO CHÚALời Hằng Sống Thứ Bảy 28.10.2017 Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT

0 nhận xét :