Lời Hằng Sống Thứ hai 02.10.2017: THIÊN THẦN BẢN MỆNHLời Hằng Sống Thứ hai 02.10.2017 Linh mục Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Nhứt, O.P

0 nhận xét :