Lời Hằng Sống Thứ Hai 09.10.2017: TRÊN ĐƯỜNG GIÊRICÔLời Hằng Sống Thứ Hai 09.10.2017 Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh , DCCT

0 nhận xét :