Lời Hằng Sống Thứ Hai 30.10.2017: NƯỚC TRỜI CỦA XÓT THƯƠNG CHỮA LÀNHLời Hằng Sống Thứ Hai 30.10.2017 Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT

0 nhận xét :