Lời Hằng Sống Thứ Năm 12.10.2017: BAN THẦN KHÍ CHO NGƯỜI XINLời Hằng Sống Thứ Năm 12.10.2017 Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh , DCCT

0 nhận xét :