Lời Hằng Sống Thứ Sáu 20.10.2017: NGÔN SỨ THẬT, NGÔN SỨ GIẢLời Hằng Sống Thứ Sáu 20.10.2017 Linh mục Giuse Hồ Đắc Tâm, DCCT

0 nhận xét :