Ngày 05.10: kính Chân Phúc Phanxico Xavier Seelos, tu sĩ thừa sai DCCTNgày 05.10: kính Chân Phúc Phanxico Xavier Seelos, tu sĩ thừa sai DCCT

0 nhận xét :