Ngày 16.10: Kính thánh Giê-ra-đô, tu sĩ DCCTNgày 16.10: Kính thánh Giê-ra-đô, tu sĩ DCCT

0 nhận xét :