Trực tiếp: Thánh Lễ Hành Hương Đức Mẹ Fatima 9h30 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT Saigon 13/10/2017Thánh Lễ Hành Hương Đức Mẹ Fatima 9h30 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT Saigon 13/10/2017

0 nhận xét :