Thánh Lễ Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại DCCT Sài Gòn ngày 07/10/2017Thánh Lễ Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại DCCT Sài Gòn ngày 07/10/2017

0 nhận xét :