Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 23.10.2017: Thần tiền đã để nhiều trẻ em bị chết đóiThánh lễ tại nhà nguyện Marta, 23.10.2017: Thần tiền đã để nhiều trẻ em bị chết đói

0 nhận xét :