Thánh lễ Trung Thu Yêu Thương - Cầu Nguyện cho Thiếu Nhi Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sàigòn"Người ôm các trẻ em vào lòng, và đặt tay ban phúc lành cho chúng" (Lc 14,27) Thánh lễ Trung Thu Yêu Thương - Cầu Nguyện cho Thiếu Nhi Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sàigòn

0 nhận xét :