Giảng lễ 285 Năm Thành Lập Dòng Chúa Cứu Thế - Lm Vính sơn M Phậm Cao Quý CSsR"Người có ý nói đền thờ là thân thể Người" (Ga 2, 21) Giảng lễ 285 Năm Thành Lập Dòng Chúa Cứu Thế - Lm Vính sơn M Phậm Cao Quý CSsR

0 nhận xét :