Lời Hằng Sống Thứ Ba 28.11.2017: NGÀY TẬN THẾLời Hằng Sống Thứ Ba 28.11.2017 Linh mục Đaminh Nguyễn Văn Phương, DCCT

0 nhận xét :