Lời Hằng Sống Thứ Bảy 11.11.2017: HÃY PHỤNG SỰ MỘT MÌNH THIÊN CHÚALời Hằng Sống Thứ Bảy 11.11.2017 Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP

0 nhận xét :