Lời Hằng Sống Thứ Hai 06.11.2017: HÃY CÓ LÒNG NHÂN HẬU NHƯ THIÊN CHÚALời Hằng Sống Thứ Hai 06.11.2017 Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP

0 nhận xét :