Lời Hằng Sống Thứ Năm 23. 11. 2017: Phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra NgườiLời Hằng Sống Thứ Năm 23. 11. 2017: Phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra Người

0 nhận xét :