Lời Hằng Sống Thứ Năm 30.11.2017: THEO CHÚALời Hằng Sống Thứ Năm 30.11.2017 Linh mục Đaminh Nguyễn Văn Phương, DCCT

0 nhận xét :