Lời Hằng Sống Thứ Sáu 01.12.2017: ĐỔI THAY VÀ BẤT BIẾNLời Hằng Sống Thứ Sáu 01.12.2017: Linh mục Đaminh Nguyễn Văn Phương, DCCT

0 nhận xét :