Ngày 03.11: Kính thánh Martin, tu sĩ Dòng Đa Minh - Vị thánh da đen con của một người nô lệNgày 03.11: Kính thánh Martin, tu sĩ Dòng Đa Minh - Vị thánh da đen con của một người nô lệ

0 nhận xét :