Gặp Gỡ - Đức Cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long - Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Hưng HoáGặp Gỡ - Đức Cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long Giám Mục Phụ Tá Giáp Phận Hưng Hoá Uỷ Ban Loan Báo Tin Mừng

0 nhận xét :