Giờ thánh ca Dâng Chúa Đời Con TV - Mùa Vọng 2017 Tuần 1Chương trình Mùa Vọng 2017 tuần 1 gồm: * Hang Bêlem * Mưa Hạt Cứu Rỗi * Hoạt cảnh "Lịch Sử Ơn Cứu Đô"

0 nhận xét :