Kinh Truyền Tin với ĐTC ngày lễ Mẹ Vô Nhiễm, 08.12.2017: Xin ơn phù trợ của Mẹ MariaXin ơn phù trợ của Mẹ Maria - Kinh Truyền Tin với ĐTC ngày lễ Mẹ Vô Nhiễm, 08.12.2017

0 nhận xét :