Lời Hằng Sống Thứ Ba 12.12.2017: CHÚA KHÔNG MUỐN


Lời Hằng Sống Thứ Ba 12.12.2017 Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT

0 nhận xét :