LỜI HẰNG SỐNG: 19.12.2017: Chúa đã làm cho tôi như thế đóLỜI HẰNG SỐNG: 19.12.2017: Chúa đã làm cho tôi như thế đó

0 nhận xét :