LỜI HẰNG SỐNG: 20.12.2017: Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủngLỜI HẰNG SỐNG: 20.12.2017: Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng

0 nhận xét :