Lời Hằng Sống Chúa Nhật 31.12.2017: THÁNH GIA THẤTLời Hằng Sống Chúa Nhật 31.12.2017 Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT

0 nhận xét :