Lời Hằng Sống Thứ Bảy 02.12.2017: TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆNLời Hằng Sống Thứ Bảy 02.12.2017 Linh mục Đaminh Nguyễn Văn Phương, DCCT

0 nhận xét :