Lời Hằng Sống Thứ Bảy 09.12.2017: RA ĐI VÀ KÝ THÁC


Lời Hằng Sống Thứ Bảy 09.12.2017 Linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT

0 nhận xét :