Lời Hằng Sống Thứ Hai 04. 12. 2017: NGẠC NHIÊN VÀ XẤU HỔLời Hằng Sống Thứ Hai 04. 12. 2017 Linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT

0 nhận xét :