Lời Hằng Sống Thứ Năm 07.12.2017: NGHE VÀ HÀNH


Lời Hằng Sống Thứ Năm 07.12.2017 Linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT0 nhận xét :