Lời Hằng Sống Thứ Sáu 15.12.2017: TỪ CHỐI SỨ ĐIỆP


Lời Hằng Sống Thứ Sáu 15.12.2017 Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT

0 nhận xét :