LỜI HẰNG SỐNG: Thứ Sáu - 22.12.2017: Linh hồn tôi ngợi khen Đức ChúaLỜI HẰNG SỐNG: Thứ Sáu - 22.12.2017: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa

0 nhận xét :