Ngày 03.12: Kính thánh Phanxico Xavie, nhà truyền giáo vĩ đại của vùng đất Phương ĐôngNgày 03.12: Kính thánh Phanxico Xavie, nhà truyền giáo vĩ đại của vùng đất Phương Đông

0 nhận xét :