Trực tiếp: Tĩnh tâm Mùa Vọng dành cho Người Lớn (Ngày I) - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn 14/12/2017


Tĩnh tâm Mùa Vọng dành cho Người Lớn I - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp www.dcctvn.org 14/12/2017

0 nhận xét :