Trực tiếp: Tĩnh tâm Mùa Vọng dành cho Người Lớn (Ngày II) - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn 15/12/2017


Trực tiếp: Tĩnh tâm Mùa Vọng dành cho Người Lớn (Ngày II) - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn 15/12/2017

0 nhận xét :