Trực tiếp: Tĩnh tâm Mùa Vọng dành cho Giới Trẻ (ngày 2) - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Hà Nội 15/12/2017Trực tiếp: Tĩnh tâm Mùa Vọng dành cho Giới Trẻ (ngày 2) - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Hà Nội 15/12/2017

0 nhận xét :